Politika enakosti spolov in zakonodaja

 

Enakost med ženskami in moškimi je  vrednota in eden od ciljev  Evropske unije, zapisanih v Pogodbi o Evropski uniji (2. in 3(3). člen).  Določa tudi njeno vključevanje v vse politike Evropske unije (8.člen Pogodbe o delovanju Evropske unije). Njen cilj je zagotoviti enake možnosti za ženske in moške z zakonodajo, vključevanjem načela enakosti spolov ter pozitivnimi ukrepi. Tako zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb EU prispevajo k okrepitvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji.

V Sloveniji velja ustavna pravica (14. člen) do enakosti vseh pred zakonom, zagotovljene so enake človekove pravice in svoboščine, med drugim tudi ne glede spol. S tem je prepovedana diskriminacija zaradi spola, enakost žensk in moških je priznana kot osnovno načelo demokracije in spoštovanja človekovih pravic.

Sprejeta zakonodaja od leta 2002 naprej pomeni pravno podlago za zagotavljanje enakega obravnavanja oseb na vseh področjih družbenega življenja, med katerimi je tudi enakost žensk in moških. Z nacionalnim večletnim programom in periodičnimi načrti za enake možnosti žensk in moških se določijo cilji in ukrepi ter ključni nosilci  za uresničevanje politike enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških ter aktivnosti, z njihovim izvajanjem pa nadzira njihovo uresničevanje.